آزمایش اسپرم قبل و بعد از استفاده از محصولات ارگانیک گیاهی

پارامترهای مهم در آزمایش اسپرم عبارتند از حجم مایع منی ، ph و غلظت مایع منی ، تراکم اسپرم ، مقدار اسپرم های زنده و متحرک به درصد مایع منی ، حالت جهش و حرکت رو جلو اسپرم و درصد اسپرم های با مرفولوژی نرمال. آزمایش اول در آزمایش اول آقای سجاد … مشخص شده است که حجم مایع منی برابر ۴ بوده که مقدار نرمال و مناسبی است و همچنین ph مایع منی هم مقدار نرمال ۸ را نشان می دهد . اما سه گزینه بعدی یعنی تراکم اسپرم ، مقدار اسپرم های زنده و متحرک و همچنین حالت جهش و حرکت رو به جلوی اسپرم در حالت آنرمال… Read More

Continue Reading