توسط javid99

طب آیوروداهندوستان – آشنایی با طب سنتی هندوستان

آیورودا از دو کلمه هندی آیور به معنای زندگی و ودا به معنای دانش ساخته شده است. علم پزشکی آیورودا چگونگی صحیح زیستن را بیان می کند. در مکتب آیورودا بیماری به معنای نامتعادل(ایمبالانس) بودن…