گیاه درمانی آفریقا

طب سنتی و گیاه درمانی آفریقا

طب سنتی و گیاه درمانی آفریقا   آفریقا با وجود راز و رمزهای فراوان در سال ۱۹۷۶ برای آن تعریفی ارائه شد که دنیای مادی، معنوی، محیط اجتماعی، جاندار و بیجان و نیروهای مافوق طبیعت در آن دخالت دارند.  در طب سنتی آفریقا متخصصان گیاه درمانی عطاری‌ها ،ماماهای سنتی، شکسته بند ها، پیشگوها ،جراحان سنتی ،روحانیون و افراد دارای قوای مافوق طبیعت نقش دارند که یادگیری هر کدام از این روش ها حداقل ۷ سال به طول می‌انجامد.  در طب سنتی آفریقا برعکس طب غربی  بیماری ها را نه تنها با عوامل جسمی ،روحی و روانی بلکه با عواملی از جمله هجوم نیروهای شیطانی و جادویی و نیروهای مربوط به… Read More

Continue Reading