معرفی اصول اساسی طب سنتی و رژیم درمانی و روح و روان از منظر طب چینی

یین و یانگ در افسانه های باستانی ، یانگ نشان دهنده طرف آفتابی و یین سمت سایه تپه است  در تئوری یین و یانگ تمامی اشیا و پدیده های جهان دارای این دو جنبه مکمل هستند نماد سنتی تائویی برای نشان دادن تمامیت  ، موناد ادغامی یین و یانگ است لینگ شو، بخش کاربردی نی جینگ راجع به درمان ها و کاربرد آن در TCM بحث میکند  : آکو.پانکچر ، کاربرد موکسا  ، درمان تغذیه ای و کاربرد گیاهان دارویی  TCMریشه در نگرش جهانی تائویی دارد  اصول درمانی تی سی ام چهارجانبه تداخل یین و یانگ به پزشکان امکان می‌دهد نگرش درستی نسبت به فرایندهای اصلی در پیشرفت و درمان… Read More

Continue Reading