درمان در همیوپاتی بر این اصل استوار است که هر چیز را باید با چیزی مشابه درمان کرد . کلمه هومیوپاتی از دو واژه یونانی هومویو به معنای مشابه و پتوس به معنای درمان ساخته شده است.

طب هومیوپاتی – آشنایی با روش درمان بیماری ها در طب هومیوپاتی

درمان در هومیوپاتی بر این اصل استوار است که هر چیز را باید با چیزی مشابه درمان کرد . کلمه هومیوپاتی از دو واژه یونانی هومویو به معنای مشابه و پتوس به معنای درمان ساخته شده است. خلاصه  در این مکتب درمانی “کلی نگری” وضعیت بیمار به همراه عوامل محیطی در ارتباط با او در نظر گرفته می‌شود بنابراین اصول تشخیص بیماری و درمان بیماران شبیه ‌روش متخصصان طب آسیایی است. در طب هومیوپاتی مانند دیگر شاخه‌های طب مکمل، به شرح حال بیمار با شکایت او توجه خاصی می شود تا داروهای مناسب تجویز گردد.  متخصصان هومیوپاتی با در نظر گرفتن وضعیت هر بیمار داروی مناسب او را تهیه می‌کنند… Read More

Continue Reading