بلوغ زودرس ، دیر رس و مردنمایی از اختلالات جنسی در زمان رشد می باشند . اگرچه سن وقوع بلوغ در افراد و اقوام مختلف متفاوت می باشد اما معمولاً بلوغ دختر ها در سنین بین ۱۰ تا ۱۴ سالگی رخ می‌دهد.

بلوغ زودرس ، بلوغ دیررس و مردنمایی در رشد و بلوغ دخترها

بلوغ زودرس ، بلوغ دیررس و مردنمایی از اختلالات جنسی در زمان رشد و بلوغ دخترها می باشند .  اگرچه سن وقوع بلوغ در افراد و اقوام مختلف متفاوت می باشد اما معمولاً بلوغ دختر ها در سنین بین ۱۰ تا ۱۴ سالگی رخ می‌دهد. بلوغ غیر طبیعی در دخترها  بلوغ  به دوره از زندگی گفته می‌شود که تغییرات جنسی رخ می‌دهد ویژگی های بلوغ در دختران عبارتند از افزایش ناگهانی قد و رشد بدن ، رشد موهای زیر بغل و ناحیه شرمگاه ، رشد پستانها و دستگاه تناسلی ، وقوع قاعدگی  گرچه سن وقوع بلوغ در افراد و اقوام مختلف متفاوت می باشد اما معمولاً بلوغ دختر ها در… Read More

Continue Reading