خواص علف گربه یا سنبل الطیب

سنبل الطیب ( علف گربه) ، درمان بد خوابی ، آرام بخش ، ضد سرطان

سنبل الطیب ، آرام بخش بوده و برای درمان بد خوابی موثر است . اثرات دیگر آن شامل خواص آنتی بیوتیک ، صفرا آور، کاهش پرفشاری خون، آرام کردن ماهیچه های روده ، ضد سرطان و با مقدار زیاد محرک است. گیاه شناسی سنبل الطیب گیاهی است علفی به ارتفاع تا دو متر با ساقه ای شیار دار . برگ های این گیاه دارای وضع متقابل و متشکل از برگچه های بیضوی نوک تیز است . قسمت مورد استفاده ی گیاه ریزوم آن است که از ریشه های زیادی پوشیده شده است. ریزوم و ریشه ها دارای بوی خاصی است که گربه را به سوی خود جلب می کند و… Read More

Continue Reading