پرولاپس معمولاً فقط بعد از یائسگی دیده می‌شود زیرا در آن هنگام هورمون استروژن کاهش می‌یابد و باعث ضعیف شدن لیگامانها می شود خطر ایجاد پرولاپس در مواردی که فشار اضافی بر روی عضلات و لیگامان ها وارد می‌آید بیشتر می‌شود.

بیماریهای زنان -پرولاپس رحم و مهبل علائم و درمان

پرولاپس رحم معمولاً فقط بعد از یائسگی دیده می‌شود زیرا در آن هنگام هورمون استروژن کاهش می‌یابد و باعث ضعیف شدن لیگامانها می شود خطر ایجاد پرولاپس  در مواردی که فشار اضافی بر روی عضلات و لیگامان ها وارد می‌آید بیشتر می‌شود. پرولاپس رحم و مهبل رحم و مهبل  توسط لیگامان ها و عضلات خاصی در محوطه لگن نگه داشته می‌شوند اگر این لیگامان ها و عضلات نگهدارنده ضعیف و یا کشیده شوند (مثلا به علت زایمان )رحم یا جدار آن  ممکن است تغییرکنند . پرولاپس معمولاً فقط بعد از یائسگی دیده می‌شود زیرا در آن هنگام هورمون استروژن کاهش می‌یابد و باعث ضعیف شدن لیگامانها می شود خطر ایجاد… Read More

Continue Reading