سونوگرافی کلیه ها قبل و بعد از استفاده از محصولات ارگانیک و گیاهی

همانطور که در عکس آزمایش سونوگرافی کلیه ها دیده می شود ، بیمار محترم ما از اردبیل سنگهای ۳ ، ۴ ، ۵ میلی متری در قسمت تحتانی و میانی در کلیه چپ در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۱ داشته و درد شدیدی در ناحیه سمت چپ کمر و مثانه داشته اند و همچنین دچار سوزش ادرار و مشکلات مربوط به مجاری ادراری بودند . پس از ارسال عکس سونوگرافی داروهای گیاهی و ارگانیک به ایشان ارسال شده و مورد مصرف قرار گرفته است . پس از حدود دو ماه استفاده از داروهای گیاهی ما، ایشان طی تماسی ابراز نمودند که مشکلی در نواحی مربوطه احساس نمی کنند ، که از ایشان تقاضای… Read More

Continue Reading

آزمایش اسپرم قبل و بعد از استفاده از محصولات ارگانیک گیاهی

پارامترهای مهم در آزمایش اسپرم عبارتند از حجم مایع منی ، ph و غلظت مایع منی ، تراکم اسپرم ، مقدار اسپرم های زنده و متحرک به درصد مایع منی ، حالت جهش و حرکت رو جلو اسپرم و درصد اسپرم های با مرفولوژی نرمال. آزمایش اول در آزمایش اول آقای سجاد … مشخص شده است که حجم مایع منی برابر ۴ بوده که مقدار نرمال و مناسبی است و همچنین ph مایع منی هم مقدار نرمال ۸ را نشان می دهد . اما سه گزینه بعدی یعنی تراکم اسپرم ، مقدار اسپرم های زنده و متحرک و همچنین حالت جهش و حرکت رو به جلوی اسپرم در حالت آنرمال… Read More

Continue Reading