پارامترهای مهم در آزمایش اسپرم عبارتند از حجم مایع منی ، ph و غلظت مایع منی ، تراکم اسپرم ، مقدار اسپرم های زنده و متحرک به درصد مایع منی ، حالت جهش و حرکت رو جلو اسپرم و درصد اسپرم های با مرفولوژی نرمال.

آزمایش اول

در آزمایش اول آقای سجاد … مشخص شده است که حجم مایع منی برابر ۴ بوده که مقدار نرمال و مناسبی است و همچنین ph مایع منی هم مقدار نرمال ۸ را نشان می دهد . اما سه گزینه بعدی یعنی تراکم اسپرم ، مقدار اسپرم های زنده و متحرک و همچنین حالت جهش و حرکت رو به جلوی اسپرم در حالت آنرمال و بسیار پایین است .

تراکم اسپرم باید مقداری بیشتر از ۲۰ میلیون در میلی لیتر را نشان بدهد .که در آزمایش اول مقدار آن ۰.۴۴ است که بسیار ناچیز بوده و برای باروری بسیار کم است .

مقدار اسپرم های زنده و متحرک برابر با ۷.۶۹ درصد می باشد که باید مقداری بیشتر از ۶۰ درصد باشد .

همچنین حالت جهش و حرکت رو جلوی اسپرم ۰ درصد است و به معنای این است که اصلا وجود ندارد . درصورتی که باید بیشتر از ۲۵ درصد باشد .

پارامترهای مهم در آزمایش اسپرم عبارتند از حجم مایع منی ، ph و غلظت مایع منی ، تراکم اسپرم ، مقدار اسپرم های زنده و متحرک به درصد مایع منی ، حالت جهش و حرکت رو جلو اسپرم  و درصد اسپرم های با مرفولوژی نرمال.
آزمایش اول قبل از تجویز داروهای ارگانیک گیاهی

حجم مایع منی باید بیشتر از مقدار دو میلی لیتر باشد و در این آزمایش نرمال است ، غلظت مایع برابر ۸ است که باید مقداری بین ۷.۲ تا ۸ باشد که نرمال است . همچنین درصد اسپرم های با مرفولوژی نرمال باید بیشتر از ۴۰ باشد که برابر با ۵۵ بوده و نرمال است .

آزمایش دوم پس ازدوماه مصرف دارو های ارگانیک و گیاهی
پارامترهای مهم در آزمایش اسپرم عبارتند از حجم مایع منی ، ph و غلظت مایع منی ، تراکم اسپرم ، مقدار اسپرم های زنده و متحرک به درصد مایع منی ، حالت جهش و حرکت رو جلو اسپرم  و درصد اسپرم های با مرفولوژی نرمال.
آزمایش اسپرم پس از دو ماه استفاده از محصولات ارگانیک و گیاهی ما

همانطور که از نتیجه آزمایش پیداست حجم مایع منی افزایش یافته ، غلظت مایع منی مثل آزمایش قبل نرمال بوده ، تراکم اسپرم از۰.۴۴ به ۲۳.۸۳ میلیون در میلی لیتر رسیده و نرمال گشته است .

فاکتور درصد اسپرم های زنده و متحرک از ۷.۶۹ به ۳۲.۳۷ درصد رسیده است ، علارغم اینکه با مقدار نرمال بالاتر از ۶۰ فاصله دارد . اما همین مقدار برای باروری مردان کافی است .

فاکتور بعدی یعنی درصد جهش و حرکت اسپرم از مقدار صفر به ۳۰.۲۲ رسیده است که بسیار عالی است و برای باروری مناسب است .

درصد اسپرم های با مورفولوژی نرمال هم با افزایش ۱۵ درصدی به ۷۰ درصد رسیده که بسیار عالی می باشد .

این مشتری عزیز از شهرستان چالوس بوده و از محصولات ارسالی ما و نتیجه آزمایش بسیار راضی می باشد . اگر چه همین مقدار برای باروری مردان کافی می باشد ، لکن با ادامه دادن طول درمان نتایج بهتری به دست خواهد آمد.