واص درمانی سلیخه در طب سنتی

سلیخه با خاصیت گرم و خشکی که دارد، در دفع سنگ های ریز از کلیه، مثانه و صفرا بسیار موثر بوده، مقوی معده و کبد است، سلیخه در تقویت بینایی  و تقویت عمومی بدن موثر است.

سلیخه، دارچین خطایی

گفته‌اند که پوست شاخه‌های درختی است مانند لوله‌های تنگ سوراخ و گویند از نوعی درخت دارچینی به هم می‌رسند. برگ آن شبیه به برگ سوسن کبود و ساق آن غلیظ و پوست آن سطبر و هفت قسم می‌باشد.سلیخه با خاصیت گرم و خشکی که دارد، در دفع سنگ های ریز از کلیه، مثانه و صفرا بسیار موثر بوده، مقوی معده و کبد است، سلیخه در تقویت بینایی  و تقویت عمومی بدن موثر است.
طبیعت آن در آخر دوم گرم و خشک و در سوم نیز گفته‌اند و قوت آن تا هفت سال باقی می‌ماند.

خواص سلیخه:

لطیف کننده، گرم کننده و اعتدال بخش و حل کننده نفخ احشاء و قاطع اخلاط و مقوی اعضاء و معده و کبد و مدر(بول- حیض) و خارج کننده جنین و سنگ های رسوبی است.

سرمه آن برای تقویت بینائی مصرف دارد.

در آبریزش های بینی و زکام و سرفه و آسم و دردهای حجاب حاجز و معده و رحم و پاک نمودن رحم و تب های نوبه و دفع سمیت های داروئی و زهر مار و سردرد مفید است.

در ترکیب با اصل السوس و داروهای سمی مخصوص سینه ،در معالجه امراض سینه و خارج ساختن بلغم و چرک مجرب است. بخور آن با عسل جوش های جوانی را برطرف و مقدار شربت آن تا دو درم(۷ گرم) می باشد.

مضر کلیه و مصلح آن کتیرا است و گاهی مضر امعاء است که مصلح آن سپستان و کتیرا خواهد بود.

افعال و خواص دیگر سلیخه:

ملطف و گرم کننده و پزنده و از بین برنده بادها و اورام بارده احشا و مقطع اخلاط و مقوی اعضا و معده و کبد و مدر بول و حیض و فضلات و مخرج جنین و سنگریزه ها و جهت شدت بصر و تقویت آن .

جهت منع نزلات و زکام و سرفه و ربو و درد حجاب و معده و رحم و پاک کردن رحم و بادها آن و تبهای نوبه و دفع سمیت ادویه سمیه و زهر افعی و جهت خوشبویی رحم شرباً و ضماداً و بخوراً و فرزجتاً نافع و ضماد آن بر پیشانی جهت منع نزلات و صداف بارد ناقع است.

سلیخه گونسلیخه با خاصیت گرم و خشکی که دارد، در دفع سنگ های ریز از کلیه، مثانه و صفرا بسیار موثر بوده، مقوی معده و کبد است، سلیخه در تقویت بینایی  و تقویت عمومی بدن موثر است.ه‌ای از دارچین بوده و خواص دارچین را نیز دارد با این تفاوت که مزه‌اش کمی تلخ و زمخت‌تر است.

نام علمی:Cinnamomum Cassia Blume

نام فرانسه: Cannellier caste

نام انگلیسی : Chinese cinnamon tree

نام‌های دیگر آن به فارسی، عربی و در کتب طب سنتی، دارچین چین، سلیخه و دارصوص نامیده شده است.

تیره گیاه:Lauraceae

 مشخصات ظاهری درخت:

درختی است به ارتفاع حدود ۷ متر گاهی موارد بیشتر، پوست شاخه‌ها تیره رنگ مایل به قرمز با بویی قوی و مطبوع ولی ضعیف‌تر از دارچین معمولی، طعم آن تندِ مایل به شیرین ولی لعابی زیادتر از نوع دارچین معمولی دارد.

برگ‌های آن متقابل، چرمی شکل، بیضوی و دراز، سطح فوقانی پهنک برگ‌ها سبز مایل به قرمز و سطح تحتانی برگ‌ها سبز مایل به آبی و کمی کرکدار است. گل‌های آن کوچک و خوشه‌ای و میوه‌اش بیضوی و گوشتدار می‌باشد.

تفاوت سلیخه و دارچین:

اختلاف درخت دارچین معمولی با سلیخه این است که در دارچین معمولی از پوست شاخه‌ها استفاده می‌شود ولی در سلیخه علاوه بر پوست شاخه‌ها پوست تنه نیز خواص درمانی داشته و به صورت ادویه استفاده می‌شود.

میوه سلیخه همانند میوه درخت دارچین معمولی بوده ولی کمی کوچکتر است و برگ‌های سلیخه شبیه برگ‌های درخت دارچین معمولی است ولی کمی درازتر می‌باشند.

به طور معمول به صورت پودر شده استفاده می‌کنند و روش‌های مصرف مختلف دیگری نیز دارد و بیشتر در کشورهای غربی بخصوص در آمریکا استفاده می‌سلیخه با خاصیت گرم و خشکی که دارد، در دفع سنگ های ریز از کلیه، مثانه و صفرا بسیار موثر بوده، مقوی معده و کبد است، سلیخه در تقویت بینایی  و تقویت عمومی بدن موثر است.شود.

طبیعت دارچین:

طبق نظر حکمای طب سنتی طبیعت آن گرم است.

رویش جغرافیایی سلیخه:

بیشتر در ویتنام، مالابر، جزایر سوند و هیمالیای شرقی می‌روید و در برخی از نواحی چین نیز به صورت پرورشی کاشته می‌شود.

ترکیبات شیمیایی و مواد موجود در دارچین:

سینامیک آلدئید، سینامیل استات، فنیل پروپیل استات، تانن و غیره در آن تشخیص داده شده است.

بخش مورد استفاده سلیخه:

پوست شاخه‌ها و تنه درخت (دارچین چین – سلیخه).

نحوه مصرف:

به طور معمول به صورت پودر شده استفاده می‌کنند و روش‌های مصرف مختلف دیگری نیز دارد و بیشتر در کشورهای غربی بخصوص در آمریکا استفاده می‌شود.

خواص درمانی سلیخه:

خواص درمانی سلیخه با دارچین معمولی تقریباً یکسان می‌باشد ولی کمی ضعیف‌تر است.